1. Algemeen
Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule, Kasteelstraat 16, 9470 Denderleeuw, neemt de in dit privacy beleid genoemde maatregelen om uw privacy te beschermen. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten belangrijk. Met dit privacy beleid willen we u zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe u er controle over heeft.
Door de aankoop van onze producten of diensten, of door gebruik te maken van onze diensten, website en toepassingen wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Delphina lingerie – Guldemont Marie behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.
De verwerking van de persoonsgegevens binnen Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule is onderworpen aan het Belgisch recht.

2. Verzameling van persoonsgegevens
Delphina lingerie – Guldemont Marie verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, surfers en van de gebruikers van haar diensten, website en webshop.
Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die (i) u ons zelf geeft (ii) die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten (iii) die wij verkrijgen door uw gebruik van onze producten en diensten .
2.1. Uitdrukkelijk meegedeelde persoonsgegevens
Bepaalde persoonlijke gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld voor de aankoop van producten, de inschrijving voor een evenement, de deelname aan een wedstrijd of actie of het aanmaken van een gebruikersaccount of registratie. Deze gegevens worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.
Afhankelijk van de gebruikte dienst kan het onder andere gaan om volgende categorieën van persoonlijke gegevens:
• Naam, voornaam, aanspreking, geslacht, geboortedatum of leeftijd.
• Postadres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, GSM of mobiel nummer
• Alle voorkeuren of interesses die u kenbaar maakt via registratieformulieren, sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden, etc.
• Antwoorden op vragen om feedback omtrent onze producten en/of diensten in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken.
Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.
U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot producten en diensten van Delphina lingerie – Guldemont Marie.
2.2. Op geautomatiseerde wijze verzamelde persoonsgegevens:
Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze websites, apps of digitale toepassingen, door het gebruik van cookies, de facebook pixel of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site of toepassing, taal en type van de browser, … registreren. Bij een aantal applicaties, websites of apps dient u zich te identificeren / aan te melden alvorens de applicatie te gebruiken.
Afhankelijk van de gebruikte dienst of toepassing kan het gaan om volgende gegevens:
• Als u zich op één van onze websites of apps aanmeldt aan de hand van uw gebruikersaccount van een sociale netwerksite (Facebook, Linkedin, Twitter, …) dan kunnen wij hieruit – voor zover u hiertoe de toestemming gegeven heeft – informatie halen voor het profiel dat op onze website wordt aangemaakt.
• Bij het gebruik van digitale toepassingen (websites, tablet of smartphoneapplicaties, …) kunnen volgende zaken geregistreerd worden:
• Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we de locatie waar u zich bevindt (bij benadering) vaststellen.
• Tijdstip, frequentie en duur van gebruik
• Hoe u gebruik maakt van onze nieuwsbrieven, websites of welke producten, artikels, video’s, foto’s, pagina’s u bekijkt, leest of deelt.
• Hoe u op onze website bent terechtgekomen (via welke referrer of zoekwoord)
• Of u gebruiker bent van adblocker software bij het bezoeken van onze websites
• Welk toestel of device, welke systeemsoftware of browser u gebruikt
Wij gebruiken deze gegevens onder meer om u als klant een betere en gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden en om onze aanbiedingen en producten te kunnen aanpassen en verbeteren.

3. Opslag en toegang tot persoonsgegevens
De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Delphina lingerie – Guldemont Marie, Kasteelstraat 15, 9470 Denderleeuw.

Delphina lingerie – Guldemont Marie is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.
Delphina lingerie – Guldemont Marie zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document.

4. Verwerking van persoonsgegevens
De gegevens die zoals hierboven beschreven verzameld worden kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en/of diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.
Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.
We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.
Wij gebruiken persoonsgegevens:
• Wanneer wij toestemming hebben gekregen
• In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract of overeenkomst
• Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen
• Wanneer Delphina lingerie – Guldemont Marie bvba daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds de privacy van de betrokkene respecteren.
In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:
• Het leveren van producten en diensten: Het beheer van de klantenadministratie met het oog op het bezorgen van producten of het verlenen van diensten, zoals het verzenden en bezorgen van een aangekocht product, of het beheer van inschrijvingen voor een evenement, het trekken van winnaars bij wedstrijden waaraan u heeft deelgenomen.
• (direct) marketing: U te contacteren voor marketingdoeleinden en u te informeren over (nieuwe) producten, diensten, wedstrijden, acties en aanbiedingen van ons.• Personalisatie en targeting: Het afstemmen van onze website, nieuwsbrief, digitale toepassingen aan uw voorkeuren of profiel. Om u gericht aanbiedingen en promoties te kunnen sturen, passend bij uw voorkeuren of profiel, of om te vermijden dat wij u via verschillende kanalen dezelfde boodschap meerdere keren sturen.
• Om fraude en/of misbruik van onze digitale platformen en toepassingen te bestrijden.
• Marktonderzoek en analyse: Wij kunnen uw gegevens en consumentenprofiel gebruiken om onze producten en diensten te evalueren.
• Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Het kan gebeuren dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.
• Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse: Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld hoeveel er van bepaalde website, apps of digitale diensten gebruik is gemaakt. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen tot op het niveau van een identificeerbaar individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.
• Nieuwe doeleinden: Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval zullen wij u contacteren per e-mail of via de website alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze privacy-regels en om u de kans te bieden uw toestemming hiervoor te weigeren.

6. Minderjarigen
Delphina lingerie – Guldemont Marie zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.
Delphina lingerie – Guldemont Marie moedigt minderjarigen aan, indien zij de website van Delphina lingerie – Guldemont Marie bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan Delphina lingerie – Guldemont Marie door te sturen.
Delphina lingerie – Guldemont Marie moedigt minderjarigen aan, indien zij een account wensen aan te maken, om de privacy-policy van Delphina lingerie – Guldemont Marie samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.
Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van Delphina lingerie – Guldemont Marie nodig zijn. 

De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aankoop van producten en diensten die door Delphina lingerie – Guldemont Marie via de website worden aangeboden.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens
Delphina lingerie – Guldemont Marie neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen te voorkomen. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (bijvoorbeeld: sociale media, organisatoren van evenementen die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

8. Doorgeven van persoonsgegevens
Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:
• de doorgave van uw gegevens nodig is voor onze dienstverlening: voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij immers samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgave van uw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij Delphina lingerie – Guldemont Marie zelf. Wij zien erop toe dat deze derden, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.
• er een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
Indien Delphina lingerie – Guldemont Marie op andere wijze dan hierboven vermeld persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin u toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

9. Recht op inzage en correctie
U kan via onze websites zelf toegang krijgen tot, en kan wijzigingen aanbrengen in uw geregistreerde persoonsgegevens: via uw registratie / account op de websites, apps en digitale toepassingen van Delphina lingerie – Guldemont Marie.
U kan via onze websites zelf toegang krijgen tot, en kan wijzigingen aanbrengen in uw geregistreerde persoonsgegevens: via uw registratie / account op de websites, apps en digitale toepassingen van Delphina lingerie – Guldemont Marie.
Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij het uitoefenen van uw recht van toegang een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw schriftelijke aanvraag per e-mail of per post.
Delphina lingerie – Guldemont Marie heeft 45 dagen tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Delphina lingerie – Guldemont Marie uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.
10. Recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing of commerciële doeleinden
U heeft steeds het recht zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen de het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.
Als u ons uw postadres meedeelt:
• Kunt u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
Wenst u dit niet, contacteer ons op guldemont@delphina.be, gelieve hierbij uw exacte naam en uw adres mee te delen.
Als u van geen enkel bedrijf nog brieven of mailings wenst te ontvangen, kan u zich inschrijven op de Robinsonlijst: www.robinsonlist.be.
Als u ons uw telefoon- of GSM nummer meedeelt:
Wenst u dit niet, contacteer ons op guldemont@delphina.be
Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de bel-me-niet-meer-lijst: www.bel-me-niet-meer.be
Als u ons uw e-mailadres meedeelt, kunt u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
U kan zich uitschrijven voor verdere commerciële of promotionele e-mail via de uitschrijflink die voorzien is in elke e-mailcampagne .
Wil u zich uitschrijven voor alle mogelijke commerciële of promotionele mails van Delphina lingerie – Guldemont Marie, contacteer ons op guldemont@delphina.be

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht. Als gebruiker van onze diensten, websites en toepassingen kunnen wij u telefonisch of via e-mail contacteren in het kader van uw registratie of aankoop.

11. Het surf- en cookie beleid van Delphina lingerie – Guldemont Marie
Bij een internetbezoek op onze website of gebruik van een digitale toepassing of app van Delphina lingerie – Guldemont Marie kunnen cookies, bestanden en de facebook pixel worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur.
De bezoeker van onze website, apps of toepassingen aanvaardt het gebruik van deze cookies, bestanden en de facebook pixel door ons bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren.
Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons of pixel tags, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke:
• Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoek en gebruik van onze website op de eindapparatuur van uw toestel worden gezet en/of gelezen.
• Web beacons of pixel tags zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten. Ze worden gebruikt om inzicht te krijgen in de gedragingen van bezoekers bij het surfen op onze website en het openen en lezen van onze informatie verstuurd per e-mail. Web beacons maken deel uit van technologie van derden die wij gebruiken om de activiteiten van de bezoekers op onze website in kaart te brengen. Web beacons stellen ons in staat bij te houden vanaf welke computer bepaalde delen van de website bezocht zijn, wanneer dit is gebeurd en vanaf welke locatie (land/stad).
• Logfiles kunnen o.a. informatie verzamelen over de activiteiten van uw web browser.
• Uw PC, laptop, smart phone en tablet, en de toepassingen die erop aanwezig zijn, kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing etc. Deze instellingen kunnen worden gelezen.
Wij dragen er zorg voor dat de bestanden en technologieën die Delphina lingerie – Guldemont Marie gebruikt geen virussen of andere schadelijke toepassingen bevatten. Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessie cookies, deze worden verwijderd als u de browser afsluit), soms permanent (persistent cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist) of soms beide.
Sommige van deze cookies, bestanden en technologieën worden door derden geplaatst en beheerd en zijn onder meer nodig om informatie te delen via sociale media en/of bepaalde toepassingen mogelijk te maken op onze applicaties. Wanneer derden dergelijke bestanden en technologieën gebruiken via een website van Delphina lingerie – Guldemont Marie om geautomatiseerd gegevens te verzamelen, te verwerken en mogelijk te verrijken, is Delphina lingerie – Guldemont Marie hiervoor niet verantwoordelijk.
Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij naar onze privacy policy.
Het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën laat ons toe:
• Onze sites gebruiksvriendelijker te maken, bijvoorbeeld:
• door u als klant gemakkelijk te herkennen wordt vermeden dat gebruikersnaam en paswoord telkens opnieuw ingevoerd moeten worden.
• door uw surfvoorkeuren op te slaan zodat u die niet telkens opnieuw moet opgeven: uw taal, uw regio of locatie, uw voorkeursthema’s, voorkeuren voor zoekopdrachten, …
• uw aankopen of informatie-ingave over verschillende surfsessies te onthouden. Bijvoorbeeld: producten toegevoegd aan een bestelmandje, ingevulde velden in formulieren.
• Inzicht te krijgen in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt, welke onderdelen van de website en met welke frequentie worden bezocht. Deze informatie wordt onder meer aangewend in het kader van trafiek- en profielanalyse, om op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.
• Het optimaliseren van de werking van de site of toepassing, het opsporen van fouten of misbruik: webpagina’s sneller doen laden, veiligheid garanderen, de website of gebruikers testen, misbruik opsporen en de vereiste leeftijd detecteren. Bijvoorbeeld: door load balancing, detectie van het aantal inlog pogingen, automatische uitlog functie, A/B testing.
• Te detecteren of u gebruik maakt van adblock technologieën.
Gegevens die op geautomatiseerde wijze worden verzameld, zoals onder meer via cookies en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen, kunnen worden gedeeld zonder specifieke toestemming.
U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die Delphina lingerie – Guldemont Marie en/of derden gebruiken uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles, ad block detectie en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.
Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera:
• link google chrome: gulhttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
• link mozilla firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer#w_cookie-settings
• link internet explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Change-Internet-Explorer-9-Privacy-settings
• link safari : http://support.apple.com/kb/PH5042
• link opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html
Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via youronlinechoices.eu . Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites niet alle mogelijkheden optimaal kunt benutten.