Artikel 1. Ondernemingsgegevens
Deze website en webshop is eigendom van de Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule, met maatschappelijke zetel te Kasteelstraat 16, 9470 Denderleeuw, RPR Gent, afdeling Dendermonde, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 879 218 490 met BTW nummer BE0879 218 490

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die is geplaatst bij Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule en op elke overeenkomst die navolgend tot stand komt tussen Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule en de klant. Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie.

Artikel 3. Het aanbod
3.1 De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
3.2 Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule is inzake de juistheid, up-to-date zijn of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zetfouten of drukfouten in de omschrijving van de aangeboden producten.
3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4. De overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.4 Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule kan zich binnen de wettelijke grenzen op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.5 Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule zal uiterlijk bij levering van het product aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: de voornaamste kenmerken van het/de product(en); de totale prijs van het/de product(en), alle belastingen en extra kosten inbegrepen; de wijze van betaling; de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor het uitoefenen door de klant-consument van het herroepingsrecht.

Artikel 5. Online aankopen
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :
• Bancontact
Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule rekent geen kosten aan voor het gebruik van voormelde betaalwijzen.

Artikel 6. Leverings- en verzendvoorwaarden
6.1 Producten worden enkel geleverd in België en Nederland.
6.2 Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule streeft ernaar de producten te leveren binnen de 5 werkdagen en altijd zo snel mogelijk. De leveringstermijnen wordt in de mate van het mogelijke gerespecteerd. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op enig welke vergoeding. Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule is niet verantwoordelijk voor vertragingen van haar leveranciers of transportfirma’s. Wanneer er door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden abnormale vertraging in de leveringstermijn zou zijn, hetzij bij Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule zelf, hetzij bij haar leveranciers, zal Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule de klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen, inclusief informatie over de geactualiseerde leveringstermijn.
6.3 Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de klant. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten laste zijn van de klant.
6.4 Indien de klant een wijze van levering verzoekt die afwijkt van de door Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule toegepaste wijze, dan zullen de eventuele supplementaire kosten worden doorgerekend aan de klant.
6.5 De risico’s van verlies en beschadiging van de producten worden overgedragen aan de klant op moment van levering. Evenwel, wanneer de klant haar contractuele verplichtingen niet naleeft, zal het risico van verlies en beschadiging van de producten overgaan op de klant op het ogenblik dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van verplichtingen aan de zijde van de klant.
6.6 Klanten mogen kosteloos annuleren indien goederen om welke reden ook niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden na sluiting van de overeenkomst tenzij zo overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst en dit overeenkomstig art. VI.43 van het Wetboek Economisch Recht.

Artikel 7. Bepalingen met betrekking tot de ontvangst
7.1 De klant is gehouden het aantal en de staat van de producten te controleren bij levering.
7.2 In geval van schade bij levering of indien de levering niet overeenkomt met de bestelling, dient de klant Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule hierover te informeren binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van het product/de producten. In dergelijke geval zal Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule ter vervanging nieuwe identieke producten leveren of het factuurbedrag terugbetalen aan de klant. Indien schade of niet-conformiteit van de levering niet gemeld wordt aan Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule binnen voormelde termijn, behoudt Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule zich het recht voor om omruiling te weigeren evenals terugbetaling.
7.3 Indien de klant, nadat Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule een bevestiging van verzending van het product heeft toegestuurd aan de klant, het product niet heeft ontvangen binnen een termijn van zeven dagen (voor België) of tien dagen voor Nederland, dient zij Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule hiervan op de hoogte te brengen, zodat Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule kan nagaan wat met de zending gebeurd is. Indien de zending inderdaad verloren is, stuurt Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule een nieuwe zending toe aan de klant zonder bijkomende kosten. Evenwel betreffen de door klanten verstuurde terugzendingen die verloren geraken, de verantwoordelijkheid van de klant, niet van Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule.

Artikel 8. Prijs – facturering
8.1 Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Voor aangetekende zendingen en expreszendingen (enkel op aanvraag) worden extra kosten in rekening gebracht.
8.2 Voor alle bestellingen worden de op de dag geldende prijzen op de website aangerekend. De bestellingen worden gefactureerd conform het btw-tarief dat geldig is op de dag van de bestelling.
8.3 Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde prijzen te wijzigen wanneer er zich prijswijzigingen voordoen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule tot na volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsintresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behoudt Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de klant. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

Artikel 10. Retourzendingen – herroepingsrecht
10.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die producten online aankopen in hun hoedanigheid van consument (natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen).
10.2 De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst tot aankoop van het bestelde product te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat: (a) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het aangekochte goed in uw bezit krijgt ; (b) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het laatste aangekochte goed of een onderdeel ervan in uw bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling); (c) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het eerste goed fysiek in uw bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode).
10.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule op ondubbelzinnige wijze meedelen dat u beslist om de overeenkomst te herroepen. U kan dit doen per post of e-mail. U ontvangt van ons spoedig een ontvangstbevestiging per e-mail. Onze gegevens Kasteelstraat 16, 9470 Denderleeuw of e-mail: guldemont@delphina.be
10.4 Wanneer de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient deze onmiddellijk en uiterlijk binnen de 14 dagen na de dag waarop hij/zij ons meedeelde dat hij/zij de overeenkomst herroept, het aangekochte goed terug te sturen naar Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule, Kasteelstraat 16, 9470 Denderleeuw en dit op kosten van de klant. De klant verbindt er zich toe het goed in perfecte staat, ongedragen verder dan noodzakelijk om op hygiënische wijze de juistheid van de maat te bepalen (passen), ongewassen, in originele onbeschadigde verpakking, met alle etiketten intact en vergezeld van de factuur of leveringsbon terug te sturen naar Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule, Kasteelstraat 16, 9470 Denderleeuw. Bij beschadiging of onvolledige terugzending behouden we ons het recht voor aan de consument een schadevergoeding aan te rekenen gelijk aan de waardevermindering van het goed dat het gevolg is van het behandelen van het goed dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen. Sommige goederen worden omwille van hygiënische redenen beveiligd met een zegel. De aangebrachte zegel belet niet dat de klant kan nagaan of het goed beantwoordt aan zijn verwachtingen. Bij terugzending van een goed waarvan de aangebrachte zegel werd verbroken, behoudt Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule zich het recht voor om een waardevermindering van 10 % in rekening te brengen.
10.5 Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule verbindt er zich toe binnen de 14 dagen nadat wij door u op de hoogte werden gebracht van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen en van zodra wij het goed hebben teruggekregen, of nadat u aantoont dit terug aan ons verzonden te hebben, alle van de consument ontvangen betalingen terug te betalen, met uitzondering van: de extra (leverings)kosten als gevolg van uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons voorgestelde standaardlevering. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u uw aankoop heeft betaald.
10.6 Dit herroepingsrecht geldt niet voor ( zie ook artikel VI.53, boek VI van het Wetboek van Economisch Recht ):
• dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming, en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden ;
• de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
• de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Artikel 11. Betaling van de goederen
11.1 De facturen ontvangt u via mail. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.
11.2 Behoudens uitdrukkelijke toestemming geeft een klacht die is neergelegd bij Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule de klant niet het recht om een openstaande betaling of een gedeelte daarvan te staken, uit te stellen of hierop een vergoeding in zijn voordeel toe te passen
11.3 Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule behoudt zich het recht voor om iedere nieuwe bestelling te weigeren indien er achterstallige facturen openblijven tot het moment van de volledige betaling van alle openstaande facturen van de klant.

Artikel 12. Garantie en klachtenmanagement
12.1 De producten vallen onder de garantie zoals voorzien in de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. Deze wet biedt aan de consument garantie in geval van non-conformiteit van het consumptiegoed, dit is wanneer het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed. De consument kan de wettelijke garantie niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de verkoop. Deze wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.
12.2 Bij vragen, opmerkingen of klachten kan de klant op elk moment contact opnemen met Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule via de contactgegevens vermeld op de website. Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule zal het verzoek van de klant zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk in behandeling nemen en zal contact opnemen metde betrokken klant. Indien de vraag, opmerking of klacht betrekking heeft op de garantie, moet in beginsel de fabrikant/producent betrokken worden, zodat de behandeling van het verzoek of de klacht meer tijd in beslag kan nemen.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van de naam, logo’s, foto’s, product- en bedrijfsnamen, teksten, tekeningen, beelden, informatie en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule en/of rechthoudende derden. Niets mag gebruikt worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 14. Privacy – gegevensbeleid
14.1 Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule verkoopt persoonlijke gegevens van klanten niet aan derden en behandelt deze strikt conform de van toepassing zijnde wetgeving en haar beleid met betrekking tot vertrouwelijkheid. Het privacybeleid van Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule is gepubliceerd op haar website.
14.2 Overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving heeft de klant het recht op toegang en correctie van zijn persoonlijke gegevens.

Artikel 15. Toepasselijk recht – geschillenbeslechting
15.1 In geval van geschil is het Belgische recht van toepassing.
15.2 Partijen komen hierbij overeen om eventuele geschillen eerst en vooral onderling te zullen regelen op een informele wijze en hierbij de grootst mogelijke discretie indachtig te zullen zijn. Indien de voormelde informele regeling niet tot een oplossing komt, zal het geschil worden voorgelegd aan de gewone rechtbanken. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement, afdeling Dendermonde zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze Overeenkomst voortvloeit of die ermee verband houdt en dat niet wordt opgelost conform de voormelde informele procedure.
15.3 Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdient van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentendienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl
15.4 Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Artikel 16. Adresgegevens
Delphina lingerie – Guldemont Marie-Paule Kasteelstraat 16 9470 Denderleeuw België BTW nummer BE879 218 490 e-mail: guldemont@delphina.be tel.: 0473/91 00 52